Исторически музей Приморско

Настоящата поръчка е доставка чрез покупка на ново и неупотребявано георадарно оборудване за нуждите на Исторически музей – гр. Приморско.

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на ново и неупотребявано георадарно оборудване за нуждите на Исторически музей – гр. Приморско, транспортиране на оборудването до мястото на изпълнение на обществената поръчка, инсталация, настройка и подготовка за работа на всички елементи на оборудването, в т.ч. софтуерни продукти и приложения, обучение на екип от специалисти, определен от възложителя и следгаранционното му обслужване за срока на договора.

Пълното и детайлно описание на георадарното оборудване и специфични изисквания към изпълнението, са подробно посочени в Техническата спецификация, приложена към документацията за участие в процедурата – Приложение №1.

Приложими файлове:

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП – Публикувано на 04.07.2017 г.

Приложение №1 – Техническа спецификация – Публикувано на 04.07.2017 г.

Условие за участие и приложими образци – Публикувано на 04.07.2017 г.

Заповед №7 от 12.07.2017г. на Директора на Исторически музей-Приморско – Публикувано на 12.07.2017 г.

Приложение №1 Техническа спецификация – Публикувано на 12.07.2017 г.

Разяснение от 14.07.2017г. – Публикувано на 14.07.2017 г.

Приложими образци – Публикувано на 14.07.2017 г.

Протокол от 19.07.2017г. – Публикувано на 19.07.2017 г.

Договор за възлагане на Обществена поръчка – Публикувано на 31.07.2017 г.

Коментари

Top