Възложител

Съгласно чл.5, ал.2, т.14 ЗОП е г-н Даниел Пантов – директор на Исторически музей в град Приморско.

Данни за контакт

Официално наименование: Исторически музей гр. Приморско
Булстат: 176855191
Адрес: област Бургас, ул.“Албатрос“ №5
Град: Приморско
Пощенски код: 8290
Държава: България
Електронна поща: museum.primorsko@gmail.com
Партиден номер в РОП: 05522

Процедури по реда на чл.20, ал.1, т.1 от ЗОП

0 активна(и) процедура(и)

Процедури по реда на чл.20, ал.2 от ЗОП

0 активна(и) процедура(и)

Процедури по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП

1 активна(и) процедура(и)

Процедури по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП

0 активна(и) процедура(и)