Могилата бе разположена в края на естествено възвишение в посока югозапад – обстоятелство, което привидно увеличаваше размера й до 7 м височина.

В периферията на обекта от север и запад се локализираха керамични струпвания, които можем да свържем с мащабна обредна дейност, известни ни като тризни (погребални угощения, устройвани след погребението и известно време след това). При премахване на насипа в четирите сектора, се наблюдава висока концентрация на керамични фрагменти. Преобладаваха тези от импортни гръцки амфори и битова керамика. Новост в сравнение с находките от аналогични обекти е значителния дял на останки от местни тракийски съдове, правени както в домашни условия на ръка, така и на грънчарско колело. Освен тях бяха намерени различни предмети с разнообразно предназначение. Комплексът от находки свидетелства за важността на съоръжението през античността.

На нивото на околния терен, в границите на могилата, бе разкрит дебел около 0,50 – 0,60 м пласт от пепел, примесен с животински кости и керамични фрагменти. Обстоятелството вероятно може да бъде свързано със запалването на голяма клада, което в епохата на античността може да се интерпретира като трупоизгаряне на определен човешки индивид.

В конкретния случай обаче материални останки от такъв тип обредност не се локализираха. Размерите на горялото пространство бяха внушителни – диаметър около 18 – 20 метра.

В сектор Юг се разкриха два успоредни каменни зида, с дължина около 5 м, отстоящи на 2 м един от друг. Екипът ни оприличи съоръжението на своеобразен вход към гробницата, което впоследствие остана неизяснено като структури и обстоятелство. След изчерпването на пепеливия пласт и цялата могилна насип, по повърхността на терена се разкриха петна от единични огньове.

Събраните материали от обекта, които представляват четири броя монети – три сребърни и една бронзова, предмети от ежедневието, както и множеството керамични фрагменти, отнасят строежа на могилата към V в. пр.Хр.

Информацията за обичаите на траките от този период и липсата на проучени до момента такъв тип обекти в района на крайбрежна Странджа, ни подтикнаха да започнем детайлно проучване на всяко петно. Установиха се вкопавания в скалите с различни големини и дълбочини, запълнени с пепелива пръст, примесена с керамични фрагменти – предимно съдове от местно производство, както и животински кости.

Проучени бяха повече от десет ритуални ями, които бяха със сходен запълнител и респективно функции. От античните автори черпим информация за гадателските способности на траките и изграждането на такъв тип съоръжения в Тракия.

Поради формални и бюрократични пречки, обекти Могила 1 и Могила 2 не можаха да бъдат изцяло проучени. След заключенията на задължителната по ЗКН приемателна комисия, сформирана от Министъра на Културата, която да позволи премахването на разкритите структури, може да се планира продължаването на проучванията.

Очаквайте скоро кратък анализ на археологическите проучвания през 2019г.

Коментари

Top